GOLF CHANNEL THAILAND

GOLF CHANNEL THAILAND

เงื่อนไขการให้บริการเสริม Subscription ช่องรายการ Golf Channel Thailand HD Plus

 1. บริการ Golf Channel Thailand HD Plus เป็นบริการช่องรายการตามคำสั่งซื้อนอกเหนือจากรายการปกติ (A La Carte) แบบมีค่าบริการรายเดือน ให้บริการโดย บริษัท จีซีที มีเดีย จำกัด (GCT)

1.1 ค่าบริการรายเดือนปกติ 199 บาท ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยจะเริ่มคิดค่าบริการเมื่อได้สมัครใช้บริการ Golf Channel Thailand HD Plus ผ่านช่องทางที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว และจะคิดค่าบริการรายเดือนปกติแบบต่อเนื่องจนกว่าจะมีการแจ้งยกเลิกบริการ กรณีจัดให้มีโปรโมชั่นค่าบริการรายเดือน ในช่วงที่จัดให้มีโปรโมชั่นจะคิดค่าบริการรายเดือนตามสัดส่วนตามระยะเวลาโปรโมชั่นนั้น เมื่อครบระยะเวลาโปรโมชั่นแล้วจะคิดค่าบริการรายเดือนในอัตราปกติ

1.2 ค่าบริการรายเดือนช่วงโปรโมชั่นพิเศษ 99 บาท ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับระยะเวลาลูกค้าที่สมัครภายในวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 จะได้รับสิทธิราคา 99 บาท ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และเมื่อครบกำหนดระยะเวลารับสิทธิดังกล่าวแล้วจะคิดค่าบริการรายเดือนปกติ      ทั้งนี้ ในระหว่างระยะเวลารับสิทธิดังกล่าวหากมีการระงับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตและแพ็กเกจ 3BB GIGATV เป็นการชั่วคราว สิทธิในการรับชมบริการ Golf Channel Thailand HD Plus ย่อมถูกระงับด้วย โดยลูกค้าตกลงชำระค่าบริการรายเดือนช่วงโปรโมชั่นพิเศษสำหรับบริการ Golf Channel Thailand HD Plus ในอัตรา 99 บาท ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อระยะเวลาการระงับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตและแพ็กเกจ 3BB GIGATV เป็นการชั่วคราวสิ้นสุดลง และเมื่อครบกำหนดระยะเวลารับสิทธิดังกล่าวแล้วจะคิดค่าบริการรายเดือนปกติ

1.3 ช่องทางการสมัครใช้บริการผ่านกล่อง 3BB GIGATV BOX หรือแอปพลิเคชัน 3BB GIGATV ส่วนกรณีการยกเลิกบริการสามารถดำเนินการผ่านช่องทางที่สมัครใช้บริการเช่นกัน โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือล่วงหน้าก่อนวันครบรอบระยะเวลาการใช้บริการแต่ละรอบบิล และสามารถรับชมบริการ Golf Channel Thailand HD Plus ได้จนถึงวันครบรอบระยะเวลาการใช้บริการนั้นๆ

1.4 ในการสมัครรับชมบริการ Golf Channel Thailand HD Plus นี้ถือว่าลูกค้าหรือผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมการใช้บริการ Golf Channel Thailand HD Plus ตามเงื่อนไขและนโยบายอื่น ๆ ของ GCT ด้วย

1.5  บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด (“บริษัทฯ“) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นผลหรือสืบเนื่องมาจากบริการ Golf Channel Thailand HD Plus หรือที่เกิดจากกรณีมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด หรือปรับเปลี่ยนคอนเทนต์หรือกระบวนการใดๆ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตของบริการ Golf Channel Thailand HD Plus รวมถึงข้อจำกัดในการให้บริการในกรณีล่าช้า เหตุเสีย เหตุขัดข้องใดๆ อันเนื่องมาจากบริการ Golf Channel Thailand HD Plus ซึ่ง GCT เป็นผู้ให้บริการสตรีมมิ่งคอนเทนต์ดังกล่าว

 1. ค่าบริการรายเดือน ไม่รวมกับค่าบริการแพคเกจ 3BB GIGATV
 2. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการแพคเกจ 3BB GIGATV ตามที่กำหนดเท่านั้น
 3. สิทธิที่ที่ได้รับจากการสมัครบริการเสริมนี้ ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือส่วนลดอื่นๆได้
 4. ช่องทางการรับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน 3BB GIGATV และผ่านกล่อง 3BB GIGATV BOX จำกัดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้นและสำหรับการใช้งานปกติ ไม่อนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือการใช้งานใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 5. รองรับการรับชม 2 อุปกรณ์ในช่วงเวลาเดียวกันต่อ 1 บัญชี
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการที่ได้ชำระแล้วทุกกรณี

 

The service of Subscription Channel

 1. Golf Channel Thailand HD Plus
 2. Next Step Premium Pack

Detail and Condition Please scroll Down

 

 1. Golf Channel Thailand HD Plus is subscription channel service with monthly fee in addition to regular programs (A La Carte) provided by GCT Media Co., Ltd. (GCT)

1.1 The regular monthly fee of 199 baht (excluded VAT) will be charged once you have successfully subscribed to Golf Channel Thailand HD Plus through the designated channels and will be charged a regular monthly fee continuously until the cancellation notice. In case of providing monthly promotions, during the promotion period, the monthly fee will be charged proportionally according to the promotion period. At the end of the promotion period, the monthly fee will be charged at the regular rate.

1.2 Special Promotion Monthly fee 99 baht (excluded VAT) for subscription period between 01 January 2024 to 30 June 2024. Customers on this case are entitled to get the Special Promotion Monthly fee 99 baht (excluded VAT). After the end of such period of Special Promotion Monthly fee, the regular monthly fee will be charged. During the said promotion period, in case the temporarily suspension for using the internet and 3BB GIGATV package service occurs, the customer accepts and agrees that the right to view the Golf Channel Thailand HD Plus service is also subject to suspension and the customer agrees to pay a Special Promotion Monthly fee 99 baht (excluded VAT) upon the temporary suspension period for using the internet and 3BB GIGATV package is over. At the end of the promotion period, the monthly fee will be charged at the regular rate.

1.3 Subscription channels via 3BB GIGATV BOX or 3BB GIGATV application. In case of cancellations, customer can process through the subscription channel by giving a written notice in advance before the end date of the service period of each billing cycle and Golf Channel Thailand HD Plus can be viewed until the end date of such billing cycle.

1.4 By applying for viewing the service of Golf Channel Thailand HD Plus, it shall be deemed that the customers or the users agree and consent for using the service of Golf Channel Thailand HD Plus in accordance with other GCT terms and policies.

1.5 Three BB TV Co., Ltd. (“Company”) shall not be responsible for any damage, loss or expense whether directly or indirectly arising from or as a result of the service of Golf Channel Thailand HD Plus or arising from the event of a change, increase, decrease or modify any content or processes in the present and future of Golf Channel Thailand HD Plus services, including the restrictions on the service in case of delay or any disruptions caused by Golf Channel Thailand HD Plus which GCT is the content streaming service provider.

 

 1. Next Step Premium Pack is subscription channel service with monthly fee in addition to regular programs (A La Carte) provided by Next Step Co., Ltd. (NextStep)

2.1 The regular monthly fee of 99 baht (excluded VAT) will be charged once you have successfully subscribed to Next Step Premium Pack through the designated channels and will be charged a regular monthly fee continuously until the cancellation notice. In case of providing monthly promotions, during the promotion period, the monthly fee will be charged proportionally according to the promotion period. At the end of the promotion period, the monthly fee will be charged at the regular rate.

2.2 Special Promotion Monthly fee 69 baht (excluded VAT) for subscription period between 15 January 2024 to 31 April 2024. Customers on this case are entitled to get the Special Promotion Monthly fee 69 baht (excluded VAT) After the end of such period of Special Promotion Monthly fee, the regular monthly fee will be charged. During the said promotion period, in case the temporarily suspension for using the internet and 3BB GIGATV package service occurs, the customer accepts and agrees that the right to view the Golf Channel Thailand HD Plus service is also subject to suspension and the customer agrees to pay a Special Promotion Monthly fee 69 baht (excluded VAT) upon the temporary suspension period for using the internet and 3BB GIGATV package is over. At the end of the promotion period, the monthly fee will be charged at the regular rate.

2.3 Subscription channels via 3BB GIGATV BOX or 3BB GIGATV application. In case of cancellations, customer can process through the subscription channel by giving a written notice in advance before the end date of the service period of each billing cycle and Next Step Premium Pack can be viewed until the end date of such billing cycle.

2.4 By applying for viewing the service of Next Step Premium Pack, it shall be deemed that the customers or the users agree and consent for using the service of Next Step Premium Pack in accordance with other NextStep terms and policies.

2.5 Three BB TV Co., Ltd. (“Company”) shall not be responsible for any damage, loss or expense whether directly or indirectly arising from or as a result of the service of Next Step Premium Pack or arising from the event of a change, increase, decrease or modify any content or processes in the present and future of Next Step Premium Pack services, including the restrictions on the service in case of delay or any disruptions caused by Next Step Premium Pack which Next Step is the content streaming service provider.

 

 1. Monthly fee is not included with 3BB GIGATV package fee.
 2. Reserved for customers who use 3BB GIGATV package as specified only.
 3. The right granted by applying for this add-on service cannot be exchanged or changed for cash or other discounts.
 4. Viewing Golf Channel Thailand HD Plus via 3BB GIGATV application and through 3BB GIGATV BOX are limited for domestic use and for normal use only. Commercial use or any use that may affect other users of the service is not allowed.
 5. Supports 2 devices concurrently per account.
 6. The Company reserves the right to amend, change or cancel the promotion details without prior notice, and reserves the right not to refund the service fee that has been paid in all cases.

3BB สุรินทร์ ติดเน็ตบ้าน 3BB ติดตั้งฟรี Fiber แท้ 100%

ติดเน็ต 3bb สุรินทร์ เอาใจคนชอบโปร 3BB จัดให้ เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นติดตั้งอินเตอร์เน็ตกับ 3BB สุรินทร์ ฟรีค่าติดตั้งและอุปกรณ์

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email
Print